Профил на купувача

001/2020- Инженеринг, проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект -Национален център за патриотично, екологично и религиозно възпитание и осъществяване на авторски надзор
004/2019- „Ремонт на покрива на битовия корпус в Национален детски комплекс –с.Ястребино”
004_2019_Решение за откриване на процедура -17.05.2019г.
004_2019_ Обявление за поръчка -17 .05.2019г.
004_2019_ Указани за участие в процедурата -17 .05.2019г.
004_2019_Методика за определяне на комплексната оценка на офертите -17 .05.2019г.
004_2019_ Проект на договор -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец№2-Техническо предложение-17 .05.2019г.
004_2019_Образец №3 -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец №4 -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец №5 -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец №6 -17 .05.2019г.
004_2019_Образец №7 -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец №8-Ценова оферта -17 .05.2019г.
004_2019_ Образец №8а -17 .05.2019г.
004_2019_ ЕЕЕДОП -17 .05.2019г.
004_2019_ Протокол №1 от работата на комисията -11.06.2019г.
004_2019_ Покана за отваряне на ценови оферти -01.07.2019г.
004_2019_ Протокол №2 от работата на комисията-12.07.2019г.
004_2019_ Протокол №3 от работата на комисията -12.07.2019г.
004_2019_ Доклад от работата на комисията-12.07.2019г.
004_2019_ Решение за избор на изпълнител -12.07.2019г.
004_2019_ Договор част 1-02.08.2019г.
004_2019_ Договор част 2-02.08.2019г.
004_2019_ Договор част 3-02.08.2019г.
004_2019_ Техническо предложение-02.08.2019г.
004_2019_ Ценово предложение-02.08.2019г.
004_2019_ Обявление за възложена поръчка-21.08.2019г.
004_2019_ Справка за фактури м.09.2019-04.10.2019г.
004_2019_ Справка за фактури м.10.2019-21.10.2019г.
004_2019_ Допълнително споразумение №1-05.12.2019г.
004_2019_ Справка ф-ри м.12.2019г.- 15.01.2020
004_2019_ Информация за приключил договор-15.01.2020г.
003/2019-„Наем на техника за обезпечаване на процеса по оценяване на изпитни работи от Национално външно оценяване след VII клас и Държавни зрелостни изпити през учебната 2018/2019 г., в това число 6 бр. сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства за сървърно оборудване, софтуер за отдалечено управление на сървърни конзоли, комуникационно оборудване, архивираща техника, мрежови принтери.”
002/2019-„Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип за нуждите на провеждане на Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (изпитни сесии май-юни и август-септември) през учебна година 2018/2019, чрез предоставяне на лиценз за ползване на софтуер, поддръжка и съдействие за работа със софтуер за оценяване на отворени въпроси по предмети.“
001/2019 „Предоставяне на лиценз за система за автоматизирана обработка на отговори на затворени въпроси и осигуряване работоспособността на залите, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите от Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през учебна година 2018/2019 и осигуряване нормално протичане на дейностите по обработка на изпитни работи.“
006/2018 Публичен търг за продажба на движими вещи собственост на Учебен център в Олимпийски център Св.Иван Рилски, гр. Хисаря
004/2018-„Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип за Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) - 2018 г. чрез предоставяне на лиценз за ползване на софтуер, поддръжка и съдействие за работа със софтуер за оценяване на отворени въпроси по предмети за изпитните сесии май-юни и август-септември на ДЗИ за учебната 2017/2018 г.“
003/2018-Осигуряване работоспособността на залите, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите от Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и осигуряване нормално протичане на дейностите по обработка на изпитни работи във връзка със сесии май-юни и август-септември на държавните зрелостни изпити 2018 г.
001/2018 „Изграждане на компютърна мрежа в изпитните гнезда за ДЗИ-тестване, мониторинг и поддръжка по време на ДЗИ 2018г. Доставка, обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизираната система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия ДЗИ 2018год., в това число-преинсталиране на операционни системи, доставка и обслужване на 50 компютъра, обслужване на 50 високо скоростни скенера и 20 бар код четци, техническа профилактика, инсталиране на драйвери и управляващи програми ,подмяна на дефектирали компоненти и анализ на проблемите. Обслужване на сървъри за автоматизирана обработка и съхранение на данни за 1 000 000 сканирани изображения бланки от държавни зрелостни изпити и съответни бази данни със зрелостници и оценки - следене на натоварвания, проблеми с паметта и охлаждането, подмяна и преинсталация на операционни системи, архивиране на информацията, осигуряване на непрекъсваема работа, техническа профилактика и сервиз, през целия период на сканиране и разсекретяването.
003/2017-Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оценка по задължителните и свободноизбираемите предмети за майска и септемврийска сесии, настройка на отделните предмети в съответствие с указанията на съответните оценителни комисии, предоставяне на възможност за въвеждане или премахване на арбитраж, следене на функционалностите и натоварването на системата с до 1000 едновременни потребителя, онлайн консултации на оценители посредством team wiewer или друг софтуер за екипна работа.
001/2017- Изграждане на компютърна мрежа в изпитните гнезда за ДЗИ-тестване, мониторинг и поддръжка по време на ДЗИ 2017г.Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизираната система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия ДЗИ 2017г. в това число-преинсталиране на операционни системи, обслужване на 50 компютъра, принтери, 50 високооборотни скенера и 20 бар код четци, техническа профилактика, преинсталиране на драйвери и управляващи програми ,подмяна на дефектирали компоненти и анализ на проблемите. Обслужване на сървъри за автоматизирана обработка и съхранение на данни за 500 000 сканирани изображения бланки от държавни зрелостни изпити и съответни бази данни със зрелостници и оценки -следене на натоварвания, проблеми с паметта и охлаждането, подмяна и преинсталация на операционни системи, архивиране на информацията, осигуряване на непрекъсваема работа, техническа профилактика и сервиз, през целия период на сканиране и разсекретяване.
001 Доставка на хранителни продукти за Национален детски комплекс с. Ястребино
001 Информация за публикувана обявя по чл.20, ал.3 от ЗОП – 17.05.2016г.
001 Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – 17.05.2016г.
001 Документация – 17.05.2016г.
001 Протокол и доклад от работата на комисията- 27.05.2016г.
001 Решение за избор на изпълнител- 30.05.2016г.
001 Договор- 06.06.2016г.
001 Справка фактури месец юни- 13.07.2016г.
001 Справка фактури месец юли- 12.08.2016г.
001 Справка фактури месец август- 15.09.2016г.
001 Справка фактури месец ноември- 06.12.2016г.
001 Справка фактури месец декември- 24.01.2017г.
001 Справка фактури месец март- 06.04.2017г.
001 Справка фактури месец април- 04.05.2017г.
001 Справка фактури месец май- 02.06.2017г.
001 Справка фактури месец юни- 06.07.2017г.
001 Справка фактури месец юли- 10.08.2017г.
001 Справка фактури месец август- 08.09.2017г.
001 Справка фактури месец септември- 10.10.2017г.
001 Справка фактури месец март 2018- 05.04.2018г.
001 Справка фактури месец април 2018- 05.05.2018г.
001 Справка фактури месец май 2018- 05.06.2018г.
001 Справка фактури месец юни 2018- 10.07.2018г.
001 Справка фактури месец юли 2018- 23.08.2018г.
001 Справка фактури месец август 2018- 07.09.2018г.
001 Справка фактури месец септември 2018- 03.10.2018г.
001 Справка фактури месец ноември 2018- 09.12.2018г.
Предоставяне и обслужване на техника за изпълнение на дейности, свързани с ДЗИ 2016г., вкл. консумативи за печат на 250 000 страници
Публичен търг за продажба на движими вещи собственост на Учебен център в НДЕК Ковачевци
Обезпечаване на процеса на автоматизирана и дистанционна обработка на резултатите от отворените въпроси на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2015 година на територията на оценителните гнезда в град София