Нормативни документи

Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Вътрешни правила за работна заплата
План за действие при тероризъм